SODELOVANJE S STARŠI

Sodelovanje med vrtcem in starši je pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, saj prav kakovost tega sodelovanja veliko prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje.
Delitev odgovornosti in različnih pristojnosti je zelo pomembna za odnos med vrtcem in starši. Tako vrtec staršem nudi storitve in ne posega v njihovo sfero zasebnosti; vrtec spoštuje vrednote, svetovni nazor, jezik, kulturo, navade, običaje, prepričanja otrokovih staršev, starši pa morajo upoštevati meje svojega poseganja v strokovnost vrtca kot institucije.

Vrtec starše o življenju in delu po skupinah in v vrtcu nasploh obvešča s publikacijo, s plakati, letaki in drugimi pisnimi obvestili na oglasnih deskah vrtca ter na spletni strani zavoda.

V vrtcu deluje Svet staršev: starši izvolijo svojega predstavnika iz vsakega oddelka, en predstavnik sveta pa je član Sveta zavoda OŠ.

Formalne oblike sodelovanja:

•    roditeljski sestanki,
•    Svet staršev vrtca,
•    Svet zavoda OŠ,
•    individualni pogovori o otroku (govorilna ura),
•    tematska predavanja za starše.

Neformalne oblike sodelovanja:

•    dnevni kontakti,
•    kotički za starše, oglasne deske, spletna stran,
•    predstavitve dela preko plakatov, zapisov, zgibank, projektnih map…,
•    razna druženja otrok,staršev in strok. delavk vrtca,
•    skupni izleti in druga druženja po programu oddelkov,
•    vključevanje staršev in starih staršev v dejavnosti oddelkov (razstave, dramski nastopi, delavnice…).

 

 

 

(Skupno število obiskov 547, 1 obiskov danes)
Dostopnost